dostupná čísla


Obsah časopisu

Historici a historická politika

Rafał Stobiecki

Rafał Stobiecki (*1962), působí na katedře dějin dějepisectví na univerzitě v Lodži , rafalsto@uni.lodz.pl       další články autora
Hlavní cíle tohoto článku jsou zaprvé představit stěžejní problémy nedávné polské debaty o historické politice, zadruhé rekonstruovat nejdůležitější argumenty této diskuse a zatřetí odpovědět na otázku, co tato debata vypovídá o historicích samotných. Studie ukazuje spor o samotný pojem „historické politiky“ a různá hlediska, jak by tato politika, pokud vůbec, měla fungovat. Dále analyzuje, jak jsou dělící čáry mezi jednotlivými skupinami historiků v soudobém Polsku posilovány generačními rozdíly, politickými preferencemi a v neposlední řadě i rozdílnou představou historika a jeho sociální role v dnešní společnosti. Autor poukazuje na důležitost společenského a politického kontextu, zvláště na zásadní otázku, jak by měl vypadat polský patriotismus na počátku 21. století a jakou by v tom měly hrát roli historie a historická politika. Studie je zakončena úvahami o ztotožňování historie a paměti v posledních letech a dalekosáhlých důsledcích, které to přináší; pro historii jakožto politický a komerční nástroj a pro historika a jeho společenské a akademické pozice.