dostupná čísla


Obsah časopisu

Pokrok jako více než změna

Aleš Havlíček

Aleš Havlíček (*1956), působí na Filozofické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem , havlicek@oikoymenh.cz       další články autora
Autor se zabývá úvodní kapitolou Víry v pokrok Bedřicha Loewensteina, tematizující předpoklady pojmu pokroku v antickém starověku. Oproti hlavnímu Loewensteinovu důrazu na cyklický čas a obecně skeptický antický náhled na vzestup civilizací, uvádí několik témat, které perspektivu pokroku v antickém starověku rozšiřují a problematizují. Rozlišuje mezi vědeckým pokrokem s ohledem na předem daná východiska (zvláště v matematice a přírodních vědách) a duchovním vývojem, s jeho novým poznáním, které otvírá dosud neznámé oblasti. Dělící linií je nástup sofistů a platonská myšlenka dobra jako horizontu předpokládaného, s kvalitami vlastními předem určenému cíli.