dostupná čísla


aktuální události

Kam kráčí studium populární kultury v českém a slovenském prostředí?

27. – 29. 10. 2017, Ostrava | Konference CfP

Studium populární kultury a subkultur si za poslední léta našlo svou cestu i do českého a slovenského akademického prostředí. Každým rokem roste počet absolventských prací tematizujících tyto koncepty, řeší se výzkumné projekty a konají se konference, vychází překlady knih birminghamských klasiků. Většinou se jedná o více či méně smělé aplikace těchto konceptů na český a slovenský prostor, které se pohybují na poli literární vědy, historie, socio-kulturní antropologie, etnologie, politologie, sociologie, mediálních studií a dalších oborů. Po šesti letech od poslední česko-slovenské konference přichází CSPK s bilanční konferencí, která si klade za cíl zmapovat aktuální stav studia české, slovenské a československé populární kultury a subkultur, jeho výzkumné trendy a jeho včlenění do širší debaty společenských a humanitních věd. Tematické zaměření konference je tak v principu otevřené všem oblastem bádání o populární kultuře a subkulturách, které mohou zahrnovat různé oborové kontexty. Návrh příspěvků, panelů i posterů do 31. 5. 2017 v jednom textovém souboru na e- mailovou adresu cspk@centrum.cz nebo cspk@cspk.eu.  | podrobněji...

Dokumentace současné společnosti

Acta Musei Nationalis Pragae, series A – Historia 3-4/2017 | Časopis CfP

Sborník Národního muzea v Praze, řada A – Historie (Acta Musei Nationalis Pragae – series A – Historia) vybízí autory k zaslání příspěvků pro nové číslo. Tématem čísla je Dokumentace současné společnosti v praxi. Dokumentace současnosti je součástí paměťových institucí od jejich počátků. Teoretická diskuze je zachycena v řadě odborných studií, o praktickém provádění dokumentace současnosti v paměťových institucích v kontextu střední Evropy toho víme mnohem méně. Obsahem čísla bude tedy především to, jak jsou na tom paměťové instituce v regionu s dokumentací současnosti dnes, co je předmětem dokumentování a proč? V tomto čísle poskytneme prostor pro prezentaci konkrétních příkladů dokumentace současné společnosti, témat, metod a výstupů takových projektů. V případě zájmu o publikace v připravovaném čísle recenzovaného časopisu Acta Musei Nationalis Pragae, series A – Historia zašlete abstrakt příspěvku v rozsahu cca 1 000 znaků nejpozději do 30. 5. 2017 na adresu amn.historia@nm.cz. Konečné verze článků přijatých abstraktů je potřeba zaslat do 15. 8. 2017.  | Dokumentace současné společnosti

Stav a perspektívy výskumu kultúrnych dejín v strednej Európe

7. - 8. 9. 2017, FF KU Ružomberok | Seminář CfP

Seminár je interdisciplinárny, stanoviská, tematické podnety a metodologické impulzy vychádzajú z vedných odborov, akými sú literárna veda, umenoveda, dejiny a teória kultúry, flozofa, archeológia a pod. [navrhované témy] I. panel: Teória kultúrnych dejín (KD) II. panel: Metodológia KD III. panel: Historiografa KD na Slovensku, -Čechách, -Poľsku, -inonárodnom prostredí IV. panel: Vzťahy a postavenie KD voči iným vedám politickým dejinám, -hospodárskym, -sociálnym, -cirkevným, -právnym. Prihlášky s názvami príspevkov prosíme zasielať do 30. 6. 2017 na e-mail: kulturne.dejiny(at)gmail.com  | Kultúrne dejiny

Workplace Redesign: Spaces of Work and the Transformation of Industrial Modernity in Central Europe, 1848–1945

1–2 December 2017, Prague | Konference CfP

In recent years, historians have called attention to the significance that space has had in labour history and the history of work. Space is more than a geographic entity in which physical objects, such as houses, farms, factories, and office buildings, are located. In a historical perspective, space also entails the specific places where people worked and spent much of their time. It was on the fields, in workshops, and on shop floors that labour relations were formed, social inequalities and power structures emerged, and labour and social conflicts played out. Although the 1920s and 1930s are considered to be a turning point in history that opened up a new era of industrial modernity, this workshop attempts to focus more on historical continuity in this period. The interwar period is understood not just as the start of a new era, but also as a time when long-term trends culminated. Thus, the goal of the workshop is not only to analyse the extent to which modern architecture contributed to transforming spaces of work, but it also attempts to examine development models, patterns, and trajectories that appeared in the second half of the nineteenth century, some of which were eventually applied in practice. The workshop seeks to gather papers that examine the various places of work that coexisted over the course of a one-hundred-year span of time. Please send an abstract of your paper (200–400 words) and a short CV by 31 July 2017 to Zdeněk Nebřenský (znebrensky(at)gmail.com). Accepted papers will be announced by the end of August 2017.  | Workplace Redesign  | podrobněji...

Tradition and Innovation: Undergraduate Conference in History

3-6 August 2017, Central European University, Budapest | Konference CfP

The Departments of History and Medieval Studies at Central European University, Budapest, organize an international Undergraduate Conference on the topic "Tradition and Innovation in Historical Perspective". We invite proposals for papers from undergraduates around the world who are interested in any aspect of tradition and innovation in a historical perspective. Proposals from all thematic areas (social history, economic history, military history, political history, cultural history, history of material culture, gender history, religious history, intellectual history, cultural heritage studies, art history, archaeology, and more) and all historical periods will be considered. Preference, however, will be given to proposals with interesting approaches and well defined research questions, objectives, and results. Deadline: April 15, 2017. Late applications will be considered on a case by case basis.  | podrobněji...

Město a jeho hradby. 36. mezinárodní konference Archivu hlavního města Prahy

10.–11. října 2017, Praha | Konference CfP

Pozvánka na 36. mezinárodní konferenci Archivu hlavního města Prahy, pořádanou ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd ČR, Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze a Katedrou historie Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Letošní konference na téma „Město a jeho hradby“ se bude konat ve dnech 10. a 11. října 2017 v Clam-Gallasově paláci v Praze. V případě zájmu o Vaši aktivní účast zašlete, prosím, název a abstrakt Vašeho příspěvku nejpozději do 15. dubna 2017 (kontakty a CfP v odkazu "podrobněji").  | podrobněji...