dostupná čísla


Pro autory

Časopis Dějiny – Teorie – Kritika (vycházející od 1. ledna 2004) je otevřen pluralitě názorů. Přijímá proto všechny tematicky relevantní příspěvky. Rukopisy jsou anonymně posuzovány dvěma nezávislými recenzenty, z jejichž hodnocení vychází redakční rada při přijímání rukopisů. V případě rozdílného hodnocení je zadán třetí posudek. Recenzenti doporučí buďto příspěvek publikovat, nepublikovat, nebo publikovat po úpravách. S výsledky recenzního řízení a s případnými návrhy úprav je autor redakcí seznámen v nejkratším možném termínu.

Nevyžádané rukopisy redakce nevrací. Rukopisy jsou přijímány v textovém editoru Word na kontaktních adresách časopisu. Rozsah článku včetně poznámkového aparátu by neměl přesáhnout 40 normostran (72 000 znaků včetně mezer), rozsah diskusního příspěvku 15 normostran, rozsah recenzí by měl být nejméně 3 normostrany. Všechny rukopisy by měly respektovat citační pravidla časopisu, být vybaveny českým, případně anglickým abstraktem (100 až 180 slov), a návrhem čtyř až pěti klíčových slov. Redakce si vyhrazuje právo jazykové úpravy textů, veškeré stylistické i jiné úpravy má autor možnost posoudit při korektuře.

Recenzní formulář zde

Citační pravidla pro autory zde

Redakční rada DTK
Veronika Čapská FHS UK
Ewa Domanska Adam Mickiewicz University, Poznan (Poland)/ Stanford University (USA)
Miloš Havelka FHS UK
Filip Herza Etnologický ústav AV ČR
Pavel Himl FHS UK
Jan Horský FHS UK
Jaroslav Ira FF UK
Pavel Kolář Department of History, Faculty of Humanities, University of Konstanz
Michal Kopeček ÚSD AV ČR
Tomáš Malý FF MU
Françoise Mayer Université Paul Valéry, Montpellier 3
Jan Mervart FLÚ AV ČR
Denisa Nečasová FF MU
Jakub Rákosník FF UK
Petr Roubal ÚSD AV ČR
Radmila Švaříčková Slabáková FF UP
Vítězslav Sommer MÚA AV ČR
Lucie Storchová FLÚ AV ČR/FHS UK
Veronika Středová FF UHK
Juraj Šuch Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Andrea Talabér MÚA AV ČR
Anton Tantner Institute of History, University of Vienna
Daniela Tinková FF UK
Vladimír Urbánek FLÚ AV ČR
Eugen Zeleňák Katolická univerzita, Ružomberok
Vedoucí redaktor
Miloš Havelka FHS UK
Výkonný redaktor
Petr Wohlmuth FHS UK
Správce webu
Jan Potoček FHS UK

DISTRIBUCE

Distribuci provádí společnost Postservis, Poděbradská 39, 190 00 Praha 9

Předplatné:

Předplatné spravuje Ediční oddělení FHS UK

Kontakt: PhDr. Marie Kratochvílová, Ph.D.

marie.kratochvilova@fhs.cuni.cz

PRODEJ

Časopis je kromě jiných míst možné zakoupit v knihkupectví Karolinum (Celetná ul.) v Praze.

VYDAVATEL

Vydává Fakulta humanitních studií UK

Registrace ev. č.: MK ČR E 15207.

Redakce: Dějiny – Teorie – Kritika, Fakulta humanitních studií UK

Pátkova 2137/5, 182 00 Praha 8

ISSN 1214-7249 (Print)

ISSN 2464-5370 (Online)

www.fhs.cuni.cz
dtk@fhs.cuni.cz
nodl@centrum.cz
veronika.capska@fhs.cuni.cz