dostupná číslaEduard Feuereis Narativismus a historiografie

Tématem článku je pozorování a rozbor narativních struktur historiografických prací, vycházející ze základního předpokladu, že historický text je z určitého úhlu pohledu prozaickým útvarem, prací jehož formální struktura je poetická a tedy přinejmenším částečně poplatná pravidlům literární produkce fikce. Teoretickým rámcem této práce je narativistická kritika Haydena Whita, která nabízí nástroje analýzy poetické struktury historiografické práce. Mimo narativní struktury historického textu se práce věnuje také roli autora (historika) – přesněji jeho/její stylizace a funkcí, které z těchto stylizací vychází. Třemi základními zdroji práce jsou české historické studie zabývající se barokem, rekatolizací a reformací v českých zemích.