dostupná číslaDenisa Nečasová MILENA LENDEROVÁ, BOŽENA KOPIČKOVÁ, JANA BUREŠOVÁ, EDUARD MAUR (edd.), Žena v českých zemích od středověku do 20. století

Denisa Nečasová VÍT SCHMARC – Země lyr a ocele. Subjekty, ideologie, modely, mýty a rituály v kultuře českého stalinismu

Denisa Nečasová Ženy vedou obec. Příspěvek k proměně české poúnorové společnosti

Studie je věnována otázce implementace komunistických vizí v československé společnosti po komunistické revoluci, na modelu záměrného dosazování žen na vedoucí pozice v místních národních výborech na malých městech roku 1950. Zájem komunistické moci na vyšším počtu žen, aktivních v národních výborech, vycházel z problematické situace národních výborů samých, které přitom měly být páteří moci státního aparátu, jež měla dosahovat do nejvzdálenějších koutů republiky. Mimo to v tom byla snaha zapojit ženy ještě aktivněji než předtím do nadšeného socialistického budování. Autorka podrobně sleduje jak agitační kampaně zamířené na ženy, tak genderové stereotypy, které byly ve spojení s ženami používány, ať už byly členkami či předsedkyněmi národních výborů.

Denisa Nečasová JANA MALÍNSKÁ, Do politiky prý žena nesmí – proč? Vzdělání a postavení žen v české společnosti v 19. a na počátku 20. století

Denisa Nečasová Dějiny žen či gender history? Možnosti, limity, východiska

Článek nabízí kritický přehled výzkumu dějin žen a gender history v posledních třiceti letech, se zaměřením na zakládající generaci amerických historiček. Podrobně sleduje debatu, kterou vyvolaly provokativní, až manifestační články Joan W. Scottové, zejména „Gender: užitečná kategorie historické analýzy“. Navíc se zabývá i rezervovanými proudy v historiografii, které by se daly nazvat feministickými. S mnoha drobnějšími exkurzy článek poukazuje například na limity stávajících interpretací těchto přístupů, neurčitost definice gender history a někdy příliš úzce definovanou koncepci gender history jako dějin moci. Autorka krátce zmiňuje český výzkum, který se až dosud soustředil na dějiny žen, spíše než na gender history, a prozatím, až na několik výjimek, nešel za recepci anglicky psaných prací a metod, které jsou v nich uplatňovány.

Denisa Nečasová JAKUB RÁKOSNÍK, RADKA ŠUSTROVÁ, Rodina v zájmu státu. Populační růst a instituce manželství v českých zemích 1918–1989