dostupná čísla


Obsah časopisu

Singer’s Midgets v karlínském divadle Theatre Varieté. Strategie reprezentace tělesné odlišnosti v Praze 20. let 20. století

Filip Herza

Filip Herza (*1986), působí na Etnologickém ústavu Akademie věd ČR , herza@eu.cas.cz       další články autora
Pražské vystoupení tzv. „liliputánského“ souboru Singer's Midgets představovalo ve své době mimořádně působivou manifestaci středostavovských hodnot a dobových představ o tělesné ab/normalitě. Studie analyzuje reprezentační strategie, rétorické figury a diskursy, které spoluutvářely vystoupení Singer's Midgets v Praze roku 1928 i jejich reflexi ve veřejném prostoru. Cílem studie je ukázat, jak se utvářely vztahy mezi „odlišnými“ těly a jejich publikem, a lépe tak porozumět komplexnímu procesu konstrukce a připisování ab/normálních identit v meziválečném Československu. Pražské „přehlídky kuriozit“ navazovaly na euro-americkou tradici tzv. freakshows, autor však věnuje pozornost také specifikům domácí tradice – především častému užití komicko-satirické rétoriky. V rámci studie se ukazuje, že postavy „liliputánů“ umožňovaly nejen kritiku „malých českých poměrů“, ale také potvrzovaly středostavovské identity a jejich propojení s republikánským diskursem.