dostupná čísla


Obsah časopisu

Politické strategie členů zájmových skupin v orálněhistorickém výzkumu

Jiří Hlaváček, Monika Horáková

Jiří Hlaváček (*1987), působí v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. , hlavacek@usd.cas.cz       další články autora
Monika Horáková (*1983), doktorandka na Fakultě humanitních věd UK , mon.horakova@gmail.com       další články autora
Cílem této studie je na příkladu dvou orálněhistorických výzkumů zabývajících se organizovanými sociálními skupinami (Sudetoněmecké krajanské sdružení a Vojenské sdružení rehabilitovaných) analyzovat napětí mezi konkrétní zkušeností narátorů a narátorek a politickou rétorikou sdružení, v nichž jsou organizováni. Byť se jedná o organizace s výrazně odlišnou orientací a vývojem, lze v narativech členů a členek obou spolků vysledovat jistou analogii. Autoři vychází z předpokladu, že organizované sociální skupiny používají k dosažení svých politických cílů aktuálně sdílené představy společnosti o minulosti, čemuž přizpůsobují také svou rétoriku. Narátoři a narátorky, kteří se otevřeně hlásí ke skupinám s jasně deklarovanými politickými cíli, tyto cíle do vzpomínkových rozhovorů (vědomě či nevědomě) projektují prostřednictvím narativních strategií a vzorců. Studie načrtává ideální typy těchto strategií, které jsou pozorovatelné především ve čtyřech základních rovinách: ideové, historické, sociální a institucionální. Na závěr autoři formulují obecné poznatky využitelné pro orálněhistorické výzkumy dalších politicky organizovaných skupin, jejichž vznik se explicitně odvíjí od konkrétní historické události.