dostupná čísla


Obsah časopisu

Nad knihou Václava Bůžka o Ferdinandovi Tyrolském a české šlechtě

Petr Maťa

Petr Maťa (*1973), působí na Vídeňské univerzitě , petr.mata@univie.ac.at       další články autora
Autor se zabývá nedávnou, v češtině a němčině publikovanou, monografií Václava Bůžka, věnovanou stykům české aristokracie a habsburského dvora v 16. století. Václav Bůžek shromáždil značný pramenný materiál a shrnul dosavadní poznatky. Nicméně autor kritického zamyšlení nalézá v knize nedostatky, které ji oslabují. Na jednu stranu je to málo kritická práce s prameny, které dokazují přítomnost šlechty z českých zemí na habsburských dvorech (nesprávné čtení, faktické chyby v identifikaci, nejasná kritéria), a na druhou stranu problematický rámec samotné analýzy dvorních rituálů, založené na současném výzkumu politických rituálů v raném novověku s neplatnými referencemi, díky čemuž postrádá formálně metodologické jištění práce harmonii v práci s citovanými prameny a částečně i v rozporu s nimi. Problematickou je také stylistická podoba práce, kombinující bezobsažné odborně znějící konstrukce s psychologizováním a místy i bizarní beletrizací popisovaných faktů, což často vede k nejasné argumentaci.