dostupná čísla


Obsah časopisu

Struktury významu. Karel Kosík a problém kultury

Ivan Landa

Ivan Landa je vědecký pracovník v Oddělení pro studium moderní české filosofie, FLÚ AV ČR, v.v.i. , landa@flu.cas.cz       další články autora
Článek předkládá rekonstrukci Kosíkovy materialistické teorie kultury. V první části jsou nastíněny tři ideálně-typická pojetí kultury (antropologické, sémiotické a hermeneutické). Ve druhé části se diskutují dva důležité pojmy jeho materialistické teorie kultury: pojmy konkrétní totality a světonázoru. Třetí část reformuluje Kosíkovy námitky vůči tezi substituce, podle které může kultura substituovat reálnou politickou opozici. Ve čtvrté části je vyloženo rozlišení mezi dílem a artefaktem. V pátém kroku se blíže sleduje, jak Kosík využívá rozlišení díla a artefaktu v polemice vůči explanačnímu redukcionismu (sociologismu a ekonomismu) a jak je uplatňuje při revizi klasické teorie odrazu. Šestá část věnuje pozornost otázce vytváření epistemické hodnoty v souvislosti s procesem „typizace“ individuální zkušenosti. V sedmé, závěrečné části se řeší otázka, do jaké míry je oprávněné charakterizovat Kosíkovu teorii kultury jako „materialistickou“.