dostupná čísla


Obsah časopisu

Obranný spolek českých stavů z roku 1547. Poznámky k chronologii, právní terminologii a logice stavovského hnutí

Petr Maťa

Petr Maťa (*1973), působí na Vídeňské univerzitě , petr.mata@univie.ac.at       další články autora
Článek uvádí na pravou míru omyly tradované v souvislosti s neúspěšnou revoltou českých stavů 1547 a týkající se označení a interpretace jejích dvou ústředních dokumentů: ustavující písemnosti stavovského obranného spolku z 15. února, postupně zpečetěné téměř dvěma tisícovkami stavovských osob, a anonymních stížných článků z druhé poloviny března, navrhujících ústavní změny a omezujících královskou prerogativu. V literatuře byl název první z písemností – přátelské snešení (amicable compact) – omylem přenesen na druhý dokument. V nejnovějších interpretacích jsou oba dokumenty opakovaně zaměňovány a logika celého hnutí zkreslena. Studie rozebírá dobová označení, formální a materiální podobu a právní význam obou dokumentů, jakož i precedenty stavovského spolku v poděbradské a jagellonské době. Přináší tak nový pohled na spolek jako takový, který je třeba chápat nikoli jako volné sdružení osob adresně podporujících veřejně deklarované politické cíle, nýbrž jako aktivizační a legitimizační platformu stavovského odboje a ochranný nástroj svých signatářů, smluvně zavázaných ke vzájemné ochraně. Vyjednávání mezi králem a stavy o existenci spolku a jeho ustavující písemnost bylo proto sporem o legalitu celého stavovského hnutí.