dostupná čísla


Obsah časopisu

Sdílení oblíbených věcí. Dárcovství jídla a dějiny konzumu v severovýchodních Čechách 17. století

Janine Maegraith

Janine Maegraith (*1970), výzkumnice, Institut hospodářských a sociálních dějin, Vídeňská univerzita , christina.janine.maegraith@univie.ac.at       další články autora
Potenciál analýzy darů jídla pro dějiny stravovacích praktik zdůraznily mimo jiné již Natalie Zemon Davis a Felicity Heal. Jídlo přestavovalo jeden z hlavních výdajů domácností v raně novověké střední Evropě. Výzkum kažodenních rozhodnutí ohledně způsobů zajištění potravy je proto důležitý k pochopení raně novověkých životních podmínek. Zatímco studium inventářů nabízí určitý vhled do každodenních životů lidí, neumožňuje postihnout každodenní praktiky spjaté s konzumací jídla a řada otázek zůstává nezodpovězena. Právě studium potravinových darů může dosavadní historiografii doplnit o nové perspektivy. Analýza darů jídla může rovněž ukázat, jaké významy měla v životech lidí materiální dobra poskytovaná formou darů a jak se to projevovalo v lokálních ekonomikách. Egodokumenty se jeví jako příhodné prameny, neboť naznačují, co bylo důležité pro autora v určité době. Analýza pamětí Michela Stüelera (1629–1649), jež obsahují řadu odkazů na dary jídla, je experimentálně využita k průzkumu každodenním praktik konzumu a směny jídla ve střední Evropě. Zkoumání „trhu poskytování darů“ může zároveň sloužit k pochopení komplexity raně novověké ekonomiky.