dostupná čísla


Obsah časopisu

Strava svinská, pokrm a dar boží. Úvaha o kulturních transferech na okraji atlantického prostoru

Markéta Křížová

Markéta Křížová (*1974) associate professor at the Faculty of Arts of the Charles University in Prague , marketa.krizova@ff .cuni.cz       další články autora
Studie se soustředí na problém nepřímých kulturních transferů v atlantickém prostoru v raně novověkém období, zejména na transfery ve sféře materiální kultury (kulinární praktiky) a jejich širší důsledky. Jako případovou studii představuje autorka zavádění brambor v zemích České Koruny v osmnáctém století. Dalším cílem studie je prověřit využitelnost konceptů původně navržených pro popis kulturních transferů v mimoevropských regionech (transkulturace, kontaktní zóna, kreolizace) pro studium kulturních přenosů v jiných oblastech než těch, které se vyznačovaly bezprostředním střetem kultur v průběhu konkvisty a kolonizace zámořských oblastí. Hlavním cílem textu je vyzdvihnout fakt, že „velká hranice“ raně novověké globální proměny kultur a životních stylů zasáhla i zjevně okrajové oblasti střední Evropy.