dostupná čísla


Obsah časopisu

Genealogie socialistické subjektivity? Přístup k dějinám psy-disciplín v Evropě po roce 1945 v soudobé historiografii a sociologii

Jakub Střelec

Jakub Střelec je doktorským studentem na Francouzském ústavu pro výzkum ve společenských vědách (CEFRES) v Praze. Jako doktorand má take afiliaci k Fakultě sociálních věd, UK. , jakub.strelec@fsv.cuni.cz       další články autora
Tento článek se zaměřuje na představení soudobé zahraniční i domácí literatury zabývající se dějinami psy-disciplín v Evropě po roce 1945 z pohledu historie a sociologie lidské subjektivity, která vychází především z genealogické metody Michela Foucaulta. Cílem článku je poskytnout vhled do současných zahraničních diskusí na poli soudobých dějin psy-disciplín a zároveň se pokusit vytyčit některá badatelská témata v oblasti československých dějin psy-disciplín v letech 1948 až 1989. Text je proto rozdělen do tří hlavních částí: za prvé, představení literatury zabývající se vztahem psy-disciplín a (neo)liberálního způsobu vládnutí v západní Evropě; za druhé, analýza literatury, jež se zaměřuje na roli psy-disciplín v socialistických státech bývalého Východního bloku; za třetí, představení prací, jež se pokoušejí genealogickou perspektivu dějin psy-disciplín obohatit o východiska materiálního obratu. Klíčová slova: psy-disciplíny; historiografie; sociologie; genealogie subjektivity