dostupná čísla


Obsah časopisu

Co je to „národní rámec“? Několik poznámek, otázek a úvah na okraj článku Miloše Řezníka

Jan Horský

Jan Horský působí jako docent na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy , jan.horsky@fhs.cuni.cz       další články autora
Tento text je diskusním příspěvkem ke studii Miloše Řezníka Národní kategorie a současná historiografie (DTK 3/2006, s. 7-34). S kategorií „národa“ pracuji nominalisticky. Proti studiu dějin v národně dějinném rámci navrhuji historickou analýzu problémů a mikrohistorickou korekci makroanalytických přístupů k „národním dějinám“ (oboje v zásadě ve shodě s Řezníkem). Polemicky se vyjadřuji především k Řezníkově tezi, že nelze opouštět „národní dějinný rámec“, aniž bychom tím zároveň nezaujímali stanovisko k národní identitě. Oproti tomuto přístupu zde akcentuji tezi o „hodnotové neutralitě“ Maxe Webera. Dále upozorňuji na potřebu odlišovat vrstvy: 1. (potencionálně) národního života, 2. národního vědomí, 3. vědomí a reflektované identifikace sebe sama jako příslušníka určitého národa a 4. situace, kdy národní motivy vstupují do intencionality sociálního jednání. V rámci bádání by neměly být tyto roviny zaměňovány.