dostupná číslaVeronika Čapská, Lucie Storchová Transkulturalita místo národní mytologie? Historický výzkum procesů kulturní výměny

Studie poskytuje kritický přehled vývoje teoretických a metodologických diskusí posledních třiceti let. Autorky chápou termín “relační dějiny” jako zastřešující pro široké spektrum přístupů, jež analyzují transfery, interakce, propojení a interdependence historických fenoménů a sdílí ambici překonat národní interpretační rámce. Studie ukazuje, že metodologické debaty jsou stále často ukotveny v národních kontextech (lze zmínit např. Francouzko-německou debatu o kulturním transferu a histoire croisée nebo anglofonní upřednostňování tzv. konceptu transnacionalismu, jenž sám odkazuje k ideji národa). Autorky spatřují příležitosti k reflektivnímu výzkumu a více analyticky pojatým přístupům v systematickém překračování hranic a intenzivní spolupráci relačních dějin s jinými disciplínami.

Veronika Čapská PETER BURKE, Exiles and Expatriates in the History of Knowledge, 1500–2000

Veronika Čapská Editorial

Editorial ke Studiím a esejím.

Veronika Čapská, Petr Wohlmuth Theoretically Informed History Writing and Present-Minded Questions: Editorial

Editorial ke Studiím a esejím.

Veronika Čapská „Sám se cítím jako hybrid“. Interview s profesorem Peterem Burkem (University of Cambridge)

Profesor Peter Burke z Emmanuel College na Cambridgeské Univerzitě se dlouho výrazně podílel na formování vědního oboru kulturních dějin svým zasazováním se o inovativní přístupy a vytrvalou artikulací nutnosti či potřeby otevřít historii blízkým vědním disciplínám, zejména kulturní antropologii, sociologii a vizuálním studiím. Tento rozhovor mezi vedoucí redaktorkou časopisu DTK Veronikou Čapskou a Peterem Burkem byl pořízen dne 11. června 2019 v přívětivém prostředí koleje Trinity Hall na Cambridgeské Univerzitě. Dialog se zaměřil na nové výzkumné trendy, z nichž řada reaguje na současné společenské výzvy.

Veronika Čapská Editorial

Editorial ke Studiím a esejím.

Veronika Čapská, Petr Wohlmuth Upozornění redakce

Upozornění redakce

Veronika Čapská Výzkum raně novověké směny darů a prameny osobní povahy. K možnostem antropologizace ekonomických dějin střední Evropy

Cílem studie je ukázat, že kulturní antropologie směny darů nabízí propracované spektrum analytických nástrojů ke studiu sociokulturních jevů v jejich komplexitě a dynamičnosti, a může tak historikům usnadnit postihování změn v čase. Po krátkém zhodnocení potenciálu různých typů egodokumentů se autorka soustředí na tři soubory korespondence ze 17. a první poloviny 18. století a zdůrazňuje, že korespondenci samotnou lze nahlížet jako směnu textů, myšlenek a často také dalších doprovodných darů. V návaznosti na Irmu Thoen, podle níž byla raně novověká směna darů určována diskursem cti a závazku, rozlišuje autorka v analyzované korespondenci směnu darů utvářenou diskursem služby, diskursem vdovství a siroby či diskursem asketické zbožnosti. Studie také přitahuje pozornost k širokému spektru dárcovských praxí a posouvá se tak za dlouho převažující upřednostňování darů jakožto předmětů ve středoevropském historickém výzkumu.

Veronika Čapská Editorial

Veronika Čapská Rozhovor s profesorem Williamem O’Reillym

Veronika Čapská MICHAELA WOLF, Die vielsprachige Seele Kakaniens. Übersetzen und Dolmetschen in der Habsburgermonarchie 1848 bis 1918

Veronika Čapská ZOLTÁN BIEDERMANN, ANNE GERRITSEN, GIORGIO RIELLO (eds.), Global Gifts. The Material Culture of Diplomacy in Early Modern Eurasia

Veronika Čapská Editorial

Editorial k Diskusím a rozepřím.

Veronika Čapská LIESBETH CORENS, Confessional Mobility and English Catholics in Counter-Reformation Europe