dostupná číslaAntonín Kostlán VLADIMÍR URBÁNEK, Eschatologie, vědění a politika. Příspěvek k dějinám myšlení pobělohorského exilu

Antonín Kostlán To je přece pokrok, pokrok, pokrok…

Článek se věnuje tématu „pokroku” v širší perspektivě kulturních dějin. Autor na sérii ikonografického materiálu ukazuje od raně novověkého zobrazení hierarchického lineárního uspořádání, přes apoteózu technologicko-vědeckého pokroku a historizující heroizaci devatenáctého století, až ke dnešním karikaturám, které spojují dřívější modely a ikony biologické evoluce, a zobrazují návrat člověka do stavu halbidiota.

Antonín Kostlán „Dělnická třído, spoj se, spoj…“. Několik poznámek ke článku M. Pullmanna a J. Rákosníka

V tomto článku autor vychází z několika myšlenek prezentovaných v eseji Michala Pullmanna a Jakuba Rákosníka, přítomném v tomto čísle časopisu – konkrétně z jejich názoru, že by koncept „dělnické třídy“ měl být navrácen do českého historického výzkumu jako nástroj vhodný pro analýzu moderního společenského vývoje. V této souvislosti autor poukazuje na tři problémové okruhy: moderní – převážně sociologické – kritiky vůči užívání tohoto nástroje k analýze společenských fenoménů; diskutabilní koncepty „třídní identity“ a „třídního vědomí“, které marxistické koncepce (dělnické) třídy jako sociální vrstvy redukují na pouhý nástroj manipulace; a roli, kterou komunistický režim nejprve termínu „dělnická třída“ připsal, aby legitimizoval násilné převzetí moci a následné zločiny.