dostupná číslaMarek Jakoubek HORSKÝ JAN, Dějepisectví mezi vědou a vyprávěním. Úvahy o povaze, postupech a mezích historické vědy

Marek Jakoubek Antropologie mezi pozitivismem a konstruktivismem. Krátký diskurz na téma jedné věty Ivy Heroldové

Tento článek se zabývá otázkou původu zakladatelů obce Svatá Helena. V první části textu autor představuje Nešporovu hypotézu, podle níž zakladatelé této obce byli východočeští toleranční sektáři. Druhá část studie se zabývá rozpory mezi Nešporovou hypotézou o původu této skupiny a přesvědčením jejích členů, že jsou potomky exulantů, kteří odešli po bitvě na Bílé hoře. Bere v úvahu, že podle Nešporova přesvědčení jsou tyto domněnky mylné. Ze sociálně antropologické perspektivy autor argumentuje, že „pokud lidé věří, že je něco pravda, pak to je pravda“, a tak jsou v tomto smyslu i členové dané obce skutečně potomky pobělohorských exulantů. Na obecné rovině je tato polemika myšlena jako ukázka rozdílných pozic mezi pozitivistickým přístupem, který sdílí (česká) etnologie a historiografie, a perspektivou sociálního konstruktivismu, který v tomto kontextu hájí rodící se česká sociální antropologie.